Kiến Thức Lập TrìnhWordpress

Thay đổi nhãn “Posts” mặc định trong admin menu

Trong quá trình làm việc với mã nguồn wordpress. Để xử lý một vấn đề về bài viết hay một chức năng nào, thì các bạn sẽ đụng đến việc phải tạo một Post Types khác để xử lý vấn đề của mình. Nhưng sẽ có những lúc tạo một Post Type khác thật là dư thừa khi wordpress đã cung cấp sẵn cho ta một Post Types mang tên “Posts” và “Page”.
Nhưng để nhãn “Posts” hay “Page” thì thật là khó hiểu so với chức năng của mình.
Vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi nhãn “Posts” mặc định của Post Types.

Dán đoạn code bên dưới vào file functions.php

function quynhon30s_change_post_label() {
  global $menu;
  global $submenu;
  $menu[5][0] = 'News';
  $submenu['edit.php'][5][0] = 'News';
  $submenu['edit.php'][10][0] = 'Add News';
  $submenu['edit.php'][16][0] = 'News Tags';
}
function quynhon30s_change_post_object() {
  global $wp_post_types;
  $labels = &$wp_post_types['post']->labels;
  $labels->name = 'News';
  $labels->singular_name = 'News';
  $labels->add_new = 'Add News';
  $labels->add_new_item = 'Add News';
  $labels->edit_item = 'Edit News';
  $labels->new_item = 'News';
  $labels->view_item = 'View News';
  $labels->search_items = 'Search News';
  $labels->not_found = 'No News found';
  $labels->not_found_in_trash = 'No News found in Trash';
  $labels->all_items = 'All News';
  $labels->menu_name = 'News';
  $labels->name_admin_bar = 'News';
}
 
add_action( 'admin_menu', 'quynhon30s_change_post_label' );
add_action( 'init', 'quynhon30s_change_post_object' );

Chú ý: Bạn nên tạo một plugin thay đổi để có thể dùng lại với nhiều themes khác nhau

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button