Home Kiến Thức Mạng Tạo xác minh SSL trên Localhost

Tạo xác minh SSL trên Localhost

2528
SHARE

Cập nhật trình duyệt Chrome đã trở thành gánh nặng cho các lập trình viên. Chrome không chỉ vô hiệu hóa tên miền .dev để phát triển , chrome còn bắt buộc cấu hình cụ thể trong Chứng chỉ SSL để hiển thị trang web là an toàn.

Quy Nhơn 30s sẽ cố gắng giải thích hướng dẫn để tạo chứng chỉ SSL trên localhost được sử dụng trong XAMPP trong Windows.

Trong bản cài đặt XAMPP của tôi, về cơ bản tôi có một bản sao cho tất cả các trang web mà tôi quản lý. Và tất cả trong số đó (tất nhiên) sử dụng SSL / HTTPS.

Bước 1: Đến thư mục Apache trong thư mục Xampp
Trong cài đặt thương hay ở C:\xampp\apache

Bước 2: Tạo một thư mục “crt” trong đó.
Đây sẽ là nơi Quy Nhơn 30s sẽ lưu trữ chứng chỉ SSL. Vì vậy chúng ta sẽ có C:\xampp\apache\crt

Bước 3: Thêm các file chứng chỉ

Bước 4: Sửa file cert.conf và chạy make-cert.bat
Thay đổi {{DOMAIN}} thành domain của bạn muốn sử dụng xác minh ssl trên localhost, trong trường hợp này chúng tôi là site.test và lưu lại.

Nhấp chạy file make-cert.bat và nhập tên domain của mình site.test khi hiển thị lên cửa sổ yêu cầu. Và trả lời câu hỏi mà chúng tôi đã cài đặt mặc định từ file cert.conf.

Lưu ý: Tôi không biết cách thay thế văn bản trong tập lệnh .bat, nếu bạn làm thế, hãy cho tôi biết trong phần nhận xét cách thực hiện và tôi sẽ cập nhật make-cert.bat để tự động thay thế {{DOMAIN}} bằng đầu vào tên miền.

Bước 5: Cài đặt chứng chỉ trong window
Sau đó, bạn sẽ thấy thư mục site.test được tạo. Trong thư mục đó, chúng ta sẽ có server.crt và server.key. Đây là chứng chỉ SSL của chúng tôi.

Nhấp đúp chuột vào server.crt để cài đặt nó trên Windows để Windows có thể tin tưởng nó.

Và sau đó chọn Local Machine như vị trí của bạn

 

Tiếp theo chọn “Place all certificate in the following store” và chọn browse tiếp theo chọn “Trusted Root Certification Authorities.“.

 

Chọn Next và Finish.

Và bây giờ chứng chỉ này đã được cài đặt và tin cậy trong Windows. Tiếp theo là cách sử dụng chứng chỉ này trong XAMPP.

Bước 6: Thêm site vào trong file host của Window

 1. Mở notepad với quyền administrator.
 2. Sửa file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (file này ko có đuôi)
 3. Và thêm dòng mới:
  127.0.0.1 site.test

Điều này sẽ điều hướng XAMPP khi chúng tôi truy cập http://site.test. Bạn có thể thử và nó sẽ hiển thị trang bảng điều khiển XAMPP.

Bước 7: Thêm site vào XAMPP
Chúng ta cần bật SSL cho domain khai báo trong XAMPP biết chúng ta đặt chứng chỉ SSL Cert ở đâu. Vì vậy bạn cần sửa file C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf

Và thêm đoạn code vào bên dưới:

## site.test
 <VirtualHost *:80>
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
   ServerName site.test
   ServerAlias *.site.test
 </VirtualHost>
 <VirtualHost *:443>
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
   ServerName site.test
   ServerAlias *.site.test
   SSLEngine on
   SSLCertificateFile "crt/site.test/server.crt"
   SSLCertificateKeyFile "crt/site.test/server.key"
 </VirtualHost>

Sau đó, chúng ta cần khởi động lại XAMPP.  Nó rất đơn giản, bạn mở XAMPP Control PanelStop và Start lại Apache.

Bước 8: Khởi động lại trình duyệt và hưởng thụ
Đây là điều cần thiết để tải chứng chỉ. Và truy cập tên miền trên trình duyệt của bạn, và bạn sẽ thấy khóa màu xanh lá cây!

Tôi hy vọng bài này sẽ giúp ích cho bạn.
Nếu bạn đã dùng phương án khác thì hãy cho tôi biết ở dưới bình luận với nhé