Home Kiến Thức Lập Trình Cách Tính Khoảng Cách Giữa 2 Ngày Trong PHP

[PHP] Cách Tính Khoảng Cách Giữa 2 Ngày Trong PHP

52
SHARE
Tính khoảng cách giữa 2 ngày trong php
Tính khoảng cách giữa 2 ngày trong php

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết công thức tính khoảng cách giữa 2 ngày trong ngôn ngữ lập trình PHP để các bạn phục vụ công việc tính toán lương hay là vấn đề cần thiết và trả về với nhiều định dạng.

I. Tính khoảng cách giữa 2 ngày với thuật toán

Thuật toán được mô tả như sau:

  • Dùng hàm strtotime() để tính ra số giây được tính từ thời điểm 01/01/1970 00:00:00 GMT đến hiện tại của 2 ngày được nhập vào.
  • Dùng hàm abs() để lấy giá trị tuyệt đối của hiệu 2 ngày đó (vì không biết ngày nào lớn hơn).
  • Lấy kết quả chia cho tổng số giây trong 1 ngày (24 x 60 x 60 = 86400).
  • Cuối cùng sử dụng hàm floor() để làm tròn số ngày trả về.

Và đây là đoạn code:

<?php
$first_date = strtotime('2012-07-11');
$second_date = strtotime('2012-07-14');
$datediff = abs($first_date - $second_date);
echo floor($datediff / (60*60*24));
?>

Kết quả

3

II. Trả kết quả về theo định dạng ngày, tháng, năm

Các bạn có thể thấy kết quả trả về của đoạn code ở trên là khoảng cách (số ngày) giữa 2 ngày nhập vào. Câu hỏi đặt ra làm thế nào tính chính xác khoảng cách đó ra ngày, tháng, năm. Nói một cách dễ hiểu là, giả sử tôi nhập vào 2 ngày là 01/01/2012 và 04/05/2014. Vậy hai ngày đó cách nhau bao nhiêu năm, tháng và ngày ?

1. Cách 1: Kết Quả Tính khoảng cách giữa 2 ngày 

<?php
$date1 = "2012-03-24";
$date2 = "2012-03-26";
$diff = abs(strtotime($date2) - strtotime($date1));
$years = floor($diff / (365*60*60*24));
$months = floor(($diff - $years * 365*60*60*24) / (30*60*60*24));
$days = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24)/ (60*60*24));
echo $years . " years, " . $months . " months, " . $days . " days";
?>

2. Cách 2: Khoảng cách giữa 2 ngày chi tiết ngày tháng năm

 

<?php
$date1 = new DateTime("2012-03-24");
$date2 = new DateTime("2012-03-26");
$interval = $date1->diff($date2);
echo $interval->y . " years, " . $interval->m . " months, " . $interval->d . " days ";
?>

Kết Quả:

0 years, 0 months, 2 days

 

III. Trả kết quả về theo định dạng ngày, tháng, năm, giờ, phút ,giây

Tương tự như ở trên, thì đoạn code sau đây sẽ chi tiết hơn đó là có thêm giờ, phút, giây

<?php
$date1 = "2008-11-01 22:45:00";
$date2 = "2009-12-04 13:44:01";
$diff = abs(strtotime($date2) - strtotime($date1));
$years = floor($diff / (365*60*60*24));
$months = floor(($diff - $years * 365*60*60*24) / (30*60*60*24));
$days = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24) / (60*60*24));
$hours = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24 - $days*60*60*24) / (60*60));
$minutes = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24 - $days*60*60*24 - $hours*60*60) / 60);
$seconds = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24 - $days*60*60*24 - $hours*60*60 - $minutes*60));
echo $years." years, ".$months." months, ".$days." days, ".$hours." hours, ".$minutes." minutes, ".$seconds." seconds";
?>

Kết Quả:

1 years, 1 months, 2 days, 14 hours, 59 minutes, 1 seconds

 

Hi vọng bài viết này giúp bạn tính được khoảng cách giữa 2 ngày để phục vụ công việc của bạn.